Skip to main content

Budynki i mienie

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych ochrona obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach tego ubezpieczenia oferują ochronę w zakresie  ryzyk podstawowych : ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego tzw. F

ISTOTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

FLEXA oraz w zakresie ryzyk dodatkowych takich jak: eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach, upadek drzew i masztów, przepięcia.

W ramach tego ubezpieczenia można wybrać stosowny do własnych potrzeb, bardziej lub mniej obszerny, zakres ubezpieczenia.

Obok ubezpieczenia od ognia najbardziej znanym i najczęściej stosowanym ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z dodatkową możliwością objęcia ochroną ryzyka wandalizmu zwanego też dewastacją.

Zakres ubezpieczenia oparty na formule wszystkie ryzyka (All Risks). W systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk istnieje odwrotna zasada ustalania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za zaistniałą szkodę – Ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę pod warunkiem, że nie jest ona literalnie wymieniona jako wyłączona z zakresu ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Przedmiotem ubezpieczenia może być objęty cały majątek firmy lub wybrane grupy mienia takie jak:

  • budynki i budowle, lokale
  • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
  • środki obrotowe
  • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
  • mienie powierzone – nie będące własnością ubezpieczonego
  • nakłady inwestycyjne w budynkach
  • wartości pieniężne
  • mienie pracownicze
  • utrata zysku

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Portfel naszych Klientów stanowią przedsiębiorstwa o zróżnicowanych profilach i skali działalności oraz wielkości majątku. Ubezpieczenie majątku dużych przedsiębiorstw może być rozpatrywane jako pojedyncza linia biznesu lub kompleksowo w powiązaniu z ofertami innych linii takich jak: ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia finansowe czy komunikacyjne. W sferze naszej aktywności leży także sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którym oferujemy przystępne i elastyczne rozwiązania na bazie ubezpieczeń pakietowych. W oparciu o zdobyte doświadczenia szacujemy realne ryzyko ubezpieczeniowe i konstruujemy indywidualny program ubezpieczeń majątkowych dla naszych Klientów. Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeń majątkowych, złożone przez naszych Klientów.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl