Skip to main content

Gwarancje dla importerów OPZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy podmiot ubiegający się o uzyskanie koncesji na obrót paliwami z zagranicą zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł.

ISTOTA UBEZPIECZENIOWYCH GWARANCJI DLA IMPORTERÓW OPZ

Biorąc pod uwagę specyfikę dopuszczalnych form zabezpieczenia, koszty oraz konieczność angażowania własnych środków, najbardziej rozsądnym wyborem jest gwarancja ubezpieczeniowa.

Kompetencje i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeniowych gwarancji dla importerów OPZ, złożone przez naszych Klientów.

Dopuszczalne przez ustawę Prawo energetyczne formy zabezpieczenia, to:

  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
  • poręczenie banku
  • weksel z poręczeniem wekslowym banku
  • czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku
  • umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
  • pisemne, nieodwołalne upoważnienie Prezesa URE, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl