Skip to main content

Ubezpieczenie statków powietrznych

Ubezpieczenie statków powietrznych skierowane jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych, eksploatujących statki powietrzne w celach transportowych, turystycznych, agrotechnicznych, ratowniczych, szkoleniowych lub sportowych.

ISTOTA UBEZPIECZENIA STATKÓW POWIETRZNYCH PODRÓŻNYCH

Ubezpieczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje statków powietrznych dopuszczone do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ochrona obejmuje szkody częściowe i całkowite powstałe wskutek wypadku podczas startu, lotu, lądowania, kołowania lub postoju oraz szkody powstałe podczas naprawy, przeglądu, modernizacji itp. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cały roku lub na pojedynczy lot.

Zakres ubezpieczenia statków powietrznych może obejmować m.in. następujące ryzyka:

  • Ubezpieczenie casco statków powietrznych (AeroCasco)
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z tytułu przewozu ładunków
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia statków powietrznych, złożone przez naszych Klientów.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl