Skip to main content

Ubezpieczenie kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego przeznaczone jest dla wszystkich firm, które stosują odroczony termin płatności za sprzedawane towary lub usługi. Pozwala utrzymać płynność finansową firmy w przypadku znacznych opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów.

ISTOTA UBEZPIECZENIA KREDYTU KUPIECKIEGO

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. opóźnienia określonego w umowie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie Klientowi.

Zawarcie ubezpieczenia kredytu kupieckiego (a tym samym obniżenie ryzyka wynikającego ze współpracy z niewypłacalnymi kontrahentami) zwiększa także wiarygodność kredytową Klienta wobec banków.

Korzyści i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego, złożone przez naszych Klientów.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego niesie za sobą szereg korzyści, takich jak m.in.:

  • minimalizacja ryzyka nieotrzymania płatności za dostarczoną usługę lub towar
  • możliwość weryfikacji kondycji finansowej kontrahentów
  • zwiększenie wiarygodności podmiotu posiadającego umowę ubezpieczenia wobec banków
  • możliwość efektywnego zarządzania wierzytelnościami

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KOSZTY UBEZPIECZENIA

Na wysokość składki za ubezpieczenie kredytu kupieckiego mają wpływ m.in.

  • liczba kontrahentów
  • ocena kredytowa kontrahentów
  • kierunki sprzedaży (Polska lub inne kraje)
  • wartość kontraktów

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl