Skip to main content

Odpowiedzialność cywilna

Umowa ubezpieczenia OC zapewnia ochronę dla przedsiębiorcy, zobowiązanego do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Mając na uwadze  realia prawne oraz wyraźną tendencję do zwiększania się wysokości zasądzanych przez sądy odszkodowań niezwykle ważne jest zapewnienie właściwej ochrony.

ISTOTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Przyczyny powstania szkód, z którymi przepisy prawne wiążą obowiązek ich naprawienia, mogą być różne: od upadku na mokrej posadzce po przeniesienie ognia na sąsiadujące zabudowania. Koszty odszkodowań wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe dla przedsiębiorcy, należy mieć także na uwadze, że odszkodowania lub zadośćuczynienia mogą mieć również formę świadczeń długoterminowych, jak np. renta z tytułu szkody osobowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt ma ogromne znaczenie dla branży produkcyjnej lub handlowej. Zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową gdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie, spowodowanych przez produkt wadliwy lub niebezpieczny.

Zakres ochrony dostosowywany jest do potrzeb przedsiębiorcy, jest to możliwe dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji zakresu ochrony. Może on zawierać:

  • OC za produkt
  • koszty wycofania wadliwego produktu z rynku (Product Recall),
  • ryzyka szczególne tzw. rozszerzone OC za produkt w tym klauzula połączenia lub zmieszania, klauzula maszynowa lub klauzula usunięcia i zastąpienia
  • OC pracodawcy,
  • OC najemcy nieruchomości lub rzeczy ruchomych,
  • OC za dzieło ukończone,
  • OC za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska,
  • OC za szkody w rzeczach osób trzecich w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
  • Pozostałe ryzyka szczególne, w zakresie wynikającym z klauzul dodatkowych

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń jesteśmy w stanie zapewnić ochronę dopasowaną zarówno do potrzeb poszczególnych grup zawodowych, niewielkich, lokalnych przedsiębiorstw, jak i do potrzeb dużych klientów korporacyjnych. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Naszych Klientów konstruujemy adekwatny program ubezpieczeniowy. Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, złożone przez naszych Klientów.

RODZAJE UBEZPIECZENIA OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej występuje w następujących formach:

Ubezpieczenie obowiązkowe

Obowiązek posiadania OC za szkody powstałe w trakcie wykonywania działalności zawodowej wynika z ustaw dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Wymóg ten zazwyczaj dotyczy wolnych zawodów oraz zawodów wymagających dużej specjalizacji. Obowiązkiem posiadania OC objęte są między innymi: podmioty wykonujące doradztwo podatkowe, przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zawody medyczne, architekci i projektanci,  adwokaci i radcowie prawni, notariusze, biegli rewidenci, syndycy, komornicy, osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, etc.

Ubezpieczenie nadwyżkowe

Podmioty ubezpieczone w ramach polisy obowiązkowej mogą dobrowolnie podwyższyć sumę ubezpieczenia oraz rozszerzyć podstawowy zakres. Do zawarcia ubezpieczenia nadwyżkowego niezbędne jest posiadanie polisy obowiązkowej.

Ubezpieczenie dobrowolne

Jest to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przez osoby i podmioty niezobowiązane do tego przepisami prawa. Korzyści wynikające z posiadania takiego ubezpieczenia to zwiększenie wiarygodności w stosunku do kontrahentów i klientów, minimalizacja ryzyka związanego z prowadzoną aktywnością zawodową i powiązane z tym poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczeniem to dedykowane jest między innymi  dla geodetów, dziennikarzy, tłumaczy, doradców, konsultantów, informatyków, firm doradczych, firm z branży IT, nauczycieli, instruktorów i trenerów. Przedstawiona  lista zawodów nie wyczerpuje wszystkich możliwości zapewnienia  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie Directors & Officers (D&O – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu)

Chroni spółkę oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Ryzyko prawne jakie wynika z licznych przepisów, do których przestrzegania na co dzień zmuszeni są menedżerowie a także zmienność prawa oraz jego niejednolita interpretacja, obarcza wykonywanie funkcji w organach spółek wysokim ryzykiem. Ubezpieczenie umożliwia odzyskanie przez spółkę środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl